Nowości w AMS

   
   

Dokumenty wymagane przez
Wydział Komunikacji
w następujących przypadkach:

Rejestracja pojazdu sprowadzonego z zagranicy

Rejestracja pojazdu
używanego

Odbiór zatrzymanego
dowodu rejestracyjnego

Zgłoszenie zmian konstrukcyjnych lub danych technicznych

 

 

Plan sytuacyjny

 

Strona główna  |  Stacja Kontroli Pojazdów  |  Warsztat  |  Sklep  |  Biuro Obsługi Klienta

informacje

Rejestracja pojazdów sprowadzonych z zagranicy

Poniżej przytaczamy listę dokumentów wymaganych w tym celu przez Wydział Komunikacji, jak również wysokość należnych opłat i inne informacje, wraz z linkami do strony internetowej BIULETYNU INFORMACJI PUBLICZNEJ Wydziału Komunikacji Urzędu Miasta Poznania, skąd pochodzą wiadomości zawarte na tej stronie.


Wymagane dokumenty

Wypełniony wniosek oraz:

w przypadku pojazdów sprowadzonych z państw spoza UE:

 • dowód odprawy celnej przywozowej lub w przypadku zakupu pojazdu w Polsce od podmiotu prowadzącego działalność w zakresie obrotu pojazdami - zapis na fakturze zakupu pojazdu określający numer, datę i miejsce odprawy celnej;

w przypadku pojazdów sprowadzonych z państw członkowskich UE:

 • dokument potwierdzający zapłatę akcyzy dla samochodu osobowego lub w przypadku zakupu pojazdu w Polsce od podmiotu prowadzącego działalność w zakresie obrotu pojazdami - wyszczególniona na fakturze zakupu pojazdu kwota podatku akcyzowego,

 • zaświadczenie z Urzędu Skarbowego potwierdzające uiszczenie podatku od towarów i usług lub brak takiego obowiązku (VAT 25) albo w przypadku zakupu pojazdu w Polsce od podatnika podatku od towarów i usług, prowadzącego działalność w zakresie obrotu pojazdami - wyszczególniona na fakturze zakupu pojazdu kwota podatku VAT;

a ponadto:

 • dowód własności pojazdu,

 • dokument potwierdzający prowadzenie przez zbywcę działalności związanej z obrotem pojazdami (kopia zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub kopia KRS), jeżeli pojazd został nabyty w Polsce od przedsiębiorcy prowadzącego działalność w zakresie obrotu pojazdami,

 • dowód rejestracyjny pojazdu (część I i II, jeżeli taki wzór obowiązuje w kraju pochodzenia pojazdu), jeżeli był on zarejestrowany za granicą lub w przypadku pojazdów z krajów innych niż UE i EFTA inny dokument (y) wydany przez organ właściwy do rejestracji pojazdów za granicą, potwierdzający rejestrację pojazdu,

 • zaświadczenie o pozytywnym wyniku badania technicznego pojazdu lub w przypadku nowego samochodu osobowego z silnikiem spalinowym, ciągnika rolniczego, motocykla i motoroweru - wyciąg ze świadectwa homologacji typu pojazdu albo odpis decyzji zwalniającej pojazd z homologacji potwierdzający, że w odniesieniu do poszczególnych typów pojazdów zostało wydane świadectwo homologacji typu pojazdu albo zwolnienie pojazdu z homologacji przez właściwy organ państwa członkowskiego UE (zaświadczenia o pozytywnym wyniku badania technicznego pojazdu wydawane są przez Stację Kontroli Pojazdów AMS),

 • dowód osobisty - w przypadku osób fizycznych oraz zaświadczenie o dokonaniu wpisu do ewidencji działalności gospodarczej - w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą,

 • aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego (KRS), zaświadczenie o nr REGON oraz pełnomocnictwo dla osoby dokonującej rejestracji pojazdu - w przypadku podmiotów zarejestrowanych w KRS,

 • dowód uiszczenia opłaty komunikacyjnej i ewidencyjnej,

 • dowód uiszczenia opłaty recyklingowej lub oświadczenie o podleganiu obowiązkowi zapewnienia sieci zbierania pojazdów (poniżej link do strony internetowej BIULETYNU INFORMACJI PUBLICZNEJ Wydziału Komunikacji Urzędu Miasta Poznania zawierającej informacje na ten temat).

Dokumenty dołączone do wniosku o rejestrację, sporządzone w języku obcym, powinny być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego (dowód własności, dowód rejestracyjny lub inny dokument (y) stwierdzający rejestrację pojazdu za granicą, dokumenty dotyczące homologacji pojazdu - jeśli są wymagane).

 


Miejsce złożenia dokumentów (w Poznaniu)

Wydział Komunikacji, Oddział Rejestracji Pojazdów, ul. Gronowa 22a, parter - sala obsługi (funkcjonuje system przywoławczy, do którego bilety wydawane są w stanowisku informacyjnym), tel. 0-61 878 40 16.


Opłaty (w Poznaniu)

Na konto Urzędu Miasta Poznania Wydziału Finansowego - PKO BP I Oddział Poznań, nr konta: 22 1020 4027 0000 1602 0049 5507 uiszcza się opłatę (warunkiem uznania opłaty bądź przelewu jest prawidłowe opisanie na dokumencie płatniczym podstawy opłaty, na którą każdorazowo składa się opłata komunikacyjna i opłata ewidencyjna w kwotach wymienionych poniżej):

 • w wysokości 245,00 zł (w tym opłata komunikacyjna 242,50 zł oraz opłata ewidencyjna 2,50 zł) - w przypadku pojazdów samochodowych,

 • w wysokości 188,00 zł (w tym opłata komunikacyjna 186,00 zł oraz opłata ewidencyjna 2,00 zł) - w przypadku motocykli,

 • w wysokości 112,50 zł (w tym opłata komunikacyjna 111,00 zł oraz opłata ewidencyjna 1,50 zł) - w przypadku przyczep i naczep oraz ciągników rolniczych,

 • w wysokości 102,50 zł (w tym opłata komunikacyjna 101,00 zł oraz opłata ewidencyjna 1,50 zł) - w przypadku motorowerów.

Na stronie internetowej BIULETYNU INFORMACJI PUBLICZNEJ Wydziału Komunikacji Urzędu Miasta Poznania dostępne są gotowe formularze wpłaty, które należy uzupełnić jedynie o dane wpłacającego, a następnie wydrukować.

Poniżej link do strony internetowej BIULETYNU INFORMACJI PUBLICZNEJ Wydziału Komunikacji Urzędu Miasta Poznania zawierającej tabelę z wszystkimi aktualnymi cenami za rejestrację i wymianę dokumentów i oznaczeń pojazdów. Informacje udzielane są również przy stanowisku informacyjnym, ul. Gronowa 22a, tel. 0-61 878 40 16.


Termin i sposób załatwienia

Rejestracja pojazdu następuje w drodze decyzji administracyjnej. Po złożeniu wniosku o rejestrację, zgodnie z obowiązującymi przepisami, organ rejestrujący dokonuje rejestracji czasowej pojazdu na okres 30 dni, zamawiając w tym czasie dowód rejestracyjny i kartę pojazdu w Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych w Warszawie. Dokumentem dopuszczającym pojazd do ruchu jest w tym momencie pozwolenie czasowe, które przed upływem wyznaczonego terminu należy wymienić w tut. urzędzie na dowód rejestracyjny wraz z kartą pojazdu.

Wymiana następuje bez dodatkowych opłat i wniosków. W celu wymiany dokumentu właściciel winien przedłożyć:

 • pozwolenie czasowe wydane przy rejestracji,

 • dowód osobisty,

 • dokument potwierdzający uiszczenie opłaty ubezpieczeniowej OC.

Informację na temat tego, czy nowo zamówiony dowód rejestracyjny i karta pojazdu (jeżeli jest wymagana dla danego pojazdu) są już gotowe do obioru, można sprawdzić na stronie internetowej Państwowej Wytwórni Papierów Wartościowych (link do tej strony znajduje się tutaj), podając numer rejestracyjny i ostatnie pięć znaków z numeru VIN (nadwozia/podwozia) lub ramy pojazdu (pozycje A i E w dokumentach rejestracyjnych pojazdu wydawanych po 10.09.2004).


Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz.U.Nr 108, poz.908 z 2005 r. z późn. zm.),

 • rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 lipca 2002 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów (Dz.U.Nr 133, poz.1123 z 2002 r. z późn. zm.),

 • rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 września 2003 r. w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach (Dz.U.Nr 192, poz.1878 z 2003 r. z późn. zm.).


Tryb odwoławczy

Od decyzji odmawiającej rejestracji pojazdu przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Wydziału Komunikacji.

Odwołanie nie podlega opłacie skarbowej.


Dokumenty do pobrania / dodatkowe informacje

 • wzór wniosku o rejestrację pojazdu sprowadzonego z zagranicy

 • wzór dokument potwierdzający zapłatę akcyzy

 • wzór druku VAT 25

 • wzór zaświadczenia o pozytywnym wyniku badania technicznego pojazdu

 • szczegółowe informacje na temat opłaty recyklingowej i  oświadczenia o podleganiu obowiązkowi zapewnienia sieci zbierania pojazdów

 • tabela z wszystkimi aktualnymi cenami za rejestrację i wymianę dokumentów i oznaczeń pojazdów

 • link do strony internetowej Państwowej Wytwórni Papierów Wartościowych, na której uzyskać można informację na temat tego, czy nowo zamówiony dowód rejestracyjny i karta pojazdu (jeżeli jest wymagana dla danego pojazdu) są już gotowe do obioru

Więcej na stronie internetowej BIULETYNU INFORMACJI PUBLICZNEJ Wydziału Komunikacji Urzędu Miasta Poznania, skąd pochodzą powyższe informacje, dokumenty do pobrania oraz adresy zewnętrznych linków.

AMS Przedsiębiorstwo Motoryzacyjne nie ponosi odpowiedzialności za nieścisłości wynikające z ewentualnych zmian w obowiązujących przepisach oraz niewłaściwie funkcjonujące linki zewnętrzne.

Data ostatniej aktualizacji - 02 kwietnia 2008 r.

[Powrót na górę strony]

© mf 2003-2009

Strona główna  |  Stacja Kontroli Pojazdów  |  Warsztat  |  Sklep  |  Biuro Obsługi Klienta