Nowości w AMS

   
   

Dokumenty wymagane przez
Wydział Komunikacji
w następujących przypadkach:

Rejestracja pojazdu sprowadzonego z zagranicy

Rejestracja pojazdu
używanego

Odbiór zatrzymanego
 dowodu rejestracyjnego

Zgłoszenie zmian konstrukcyjnych lub danych technicznych

 

 

Plan sytuacyjny

 

Strona główna  |  Stacja Kontroli Pojazdów  |  Warsztat  |  Sklep  |  Biuro Obsługi Klienta

informacje

Odbiór dowodu rejestracyjnego (pozwolenia czasowego) zatrzymanego uprzednio przez Policję

Poniżej przytaczamy listę dokumentów wymaganych w tym celu przez Wydział Komunikacji, jak również wysokość należnych opłat i inne informacje, wraz z linkami do strony internetowej BIULETYNU INFORMACJI PUBLICZNEJ Wydziału Komunikacji Urzędu Miasta Poznania, skąd pochodzą wiadomości zawarte na tej stronie.


Wymagane dokumenty

Wypełniony wniosek oraz:

 • pokwitowanie wystawione przez organ kontroli ruchu drogowego za zatrzymany dowód rejestracyjny (pozwolenie czasowe),

 • w przypadkach koniecznych - zaświadczenie o przeprowadzonym badaniu technicznym pojazdu, potwierdzające usunięcie przyczyny zatrzymania dowodu rejestracyjnego (pozwolenia czasowego) - zaświadczenia takie wydawane są przez Stację Kontroli Pojazdów AMS,

 • dowód osobisty (w przypadku osób fizycznych) oraz upoważnienie - w przypadku, gdy właścicielem jest podmiot zarejestrowany w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS),

 • dokument potwierdzający zawarcie umowy ubezpieczenia obowiązkowego OC lub dowód opłacenia składki za to ubezpieczenie.

Przedstawienie pokwitowania za zatrzymany dokument nie jest wymagane w przypadku zatrzymania dowodu rejestracyjnego (pozwolenia czasowego) przez stację kontroli pojazdów w wyniku stwierdzenia niezgodności podczas badań technicznych pojazdu.


Miejsce złożenia dokumentów (w Poznaniu)

Wydział Komunikacji, Oddział Wspierania Systemu Rejestracji Pojazdów,
ul. Gronowa 22a, parter - sala obsługi (w Wydziale Komunikacji funkcjonuje system przywoławczy, do którego bilety wydawane są w stanowisku informacyjnym), tel. 0-61 878 40 36.


Opłaty

W przypadkach, w których zachodzi konieczność wymiany dowodu rejestracyjnego na konto Urzędu Miasta Poznania Wydziału Finansowego - PKO BP I Oddział Poznań, nr konta: 22 1020 4027 0000 1602 0049 5507, uiszcza się opłatę za wydane nowego dowodu rejestracyjnego i innych oznaczeń pojazdu, jeżeli są wymagane - o jej wysokości zależnej od rodzaju pojazdu i jego aktualnych oznaczeń informuje stanowisko informacyjne oraz pokój 1/13.

Tabelę opłat związanych z rejestracją pojazdów i wymianą dokumentów oraz oznaczeń pojazdów można obejrzeć na stronie internetowej BIULETYNU INFORMACJI PUBLICZNEJ Wydziału Komunikacji Urzędu Miasta Poznania (link do tej tabeli znajduje się poniżej).


Termin i sposób załatwienia

Wydanie właścicielowi dowodu rejestracyjnego (pozwolenia czasowego), następuje niezwłocznie po przedłożeniu wymaganych dokumentów po stwierdzeniu ustania przyczyny zatrzymania dokumentu.


Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz.U.Nr 108, poz. 908 z 2005 r. z późn. zm.),

 • rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 lipca 2002 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów (Dz.U.Nr 133, poz. 1123 z 2002 r. z późn. zm.),

 • rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 września 2003 r. w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach (Dz.U.Nr 192, poz. 1878 z 2003 r. z późn. zm.),

 • rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie zakresu i sposobu przeprowadzania badań technicznych pojazdów oraz wzorów dokumentów stosowanych przy tych badaniach (Dz.U.Nr 227, poz. 2250 z 2003 r. z późn. zm.).


Tryb odwoławczy

Na decyzję odmawiającą wydania właścicielowi dowodu rejestracyjnego (pozwolenia czasowego) przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu, w terminie 14 dni od daty jego doręczenia.

Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Wydziału Komunikacji.

Odwołanie nie podlega opłacie skarbowej.


Inne informacje

Przepisy Art. 84. ust. 1. Ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U. Nr 124 poz.1152 z dnia 16 lipca 2003 r.) określają, że spełnienie obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia obowiązkowego, o którym mowa w art. 4 pkt 1, podlega kontroli wykonywanej przez organy do tego obowiązane lub uprawnione. Organem obowiązanym do dokonywania tych czynności jest między innymi organ właściwy w sprawach rejestracji pojazdów.

Zgodnie z powyższym informuje się, że przy załatwianiu w tut. Wydziale spraw związanych z rejestracją lub wyrejestrowaniem pojazdów, a także w związku z dokonywaniem zmian zapisów w treści dowodu rejestracyjnego, czy też jego wymianą, będzie przeprowadzana kontrola zawarcia umowy ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych.

W przypadku nie okazania przez osobę kontrolowaną dokumentu potwierdzającego zawarcie umowy ubezpieczenia obowiązkowego, lub dowodu opłacenia składki za to ubezpieczenie, organ przeprowadzający kontrolę zawiadamia o tym na piśmie Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny w terminie 14 dni od dnia przeprowadzenia lub zakończenia kontroli.


Dokumenty do pobrania / dodatkowe informacje

 • wzór wniosek o rejestrację pojazdu sprowadzonego z zagranicy

 • wzór zaświadczenia o pozytywnym wyniku badania technicznego pojazdu, potwierdzającego usunięcie przyczyny zatrzymania dowodu rejestracyjnego (pozwolenia czasowego)

 • tabela z wszystkimi aktualnymi cenami za rejestrację i wymianę dokumentów i oznaczeń pojazdów

Więcej na stronie internetowej BIULETYNU INFORMACJI PUBLICZNEJ Wydziału Komunikacji Urzędu Miasta Poznania, skąd pochodzą powyższe informacje, dokumenty do pobrania oraz adresy zewnętrznych linków.

AMS Przedsiębiorstwo Motoryzacyjne nie ponosi odpowiedzialności za nieścisłości wynikające z ewentualnych zmian w obowiązujących przepisach oraz niewłaściwie funkcjonujące linki zewnętrzne.

Data ostatniej aktualizacji - 02 kwietnia 2008 r.

[Powrót na górę strony]

© mf 2003-2009

Strona główna  |  Stacja Kontroli Pojazdów  |  Warsztat  |  Sklep  |  Biuro Obsługi Klienta