Nowości w AMS

   
   

Dokumenty wymagane przez
Wydział Komunikacji
w następujących przypadkach:

Rejestracja pojazdu sprowadzonego z zagranicy

Rejestracja pojazdu
używanego

Odbiór zatrzymanego
dowodu rejestracyjnego

Zgłoszenie zmian konstrukcyjnych lub danych technicznych

 

 

Plan sytuacyjny

 

Strona główna  |  Stacja Kontroli Pojazdów  |  Warsztat  |  Sklep  |  Biuro Obsługi Klienta

informacje

Rejestracja pojazdu używanego

Na tej stronie przytaczamy listę dokumentów wymaganych w tym celu przez Wydział Komunikacji, jak również wysokość należnych opłat i inne informacje, wraz z linkami do strony internetowej BIULETYNU INFORMACJI PUBLICZNEJ Wydziału Komunikacji Urzędu Miasta Poznania, skąd pochodzą wiadomości zawarte na tej stronie.


Wymagane dokumenty

Wypełniony wniosek oraz:

 • oryginał dowodu własności pojazdu (mogą to być m.in.: umowa sprzedaży, zamiany, darowizny, o dożywocie, faktura VAT, prawomocne orzeczenie sądu rozstrzygające o prawie własności),

 • dotychczasowy dowód rejestracyjny,

 • karta pojazdu jeżeli była wydana,

 • tablice rejestracyjne,

 • dowód osobisty - w przypadku osób fizycznych oraz zaświadczenie o dokonaniu wpisu do ewidencji działalności gospodarczej - w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą,

 • aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego (KRS), zaświadczenie o nr REGON oraz upoważnienie dla osoby dokonującej rejestracji pojazdu - w przypadku podmiotów zarejestrowanych w KRS,

 • dokument potwierdzający zawarcie umowy ubezpieczenia obowiązkowego OC lub dowód opłacenia składki za to ubezpieczenie (dopuszcza się przedstawienie dokumentu wystawionego na dotychczasowego właściciela pojazdu),

 • dowód uiszczenia opłaty komunikacyjnej i ewidencyjnej.

Obowiązek oddania dowodu rejestracyjnego i tablic rejestracyjnych nie dotyczy zarejestrowanego pojazdu zakupionego od Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Straży Granicznej lub Sił Zbrojnych RP.

W przypadku gdy dane odnoszące się do zbywcy pojazdu zawarte w dowodzie własności pojazdu dołączonym do wniosku o rejestrację są niezgodne z danymi właściciela zawartymi w dowodzie rejestracyjnym i karcie pojazdu, jeżeli była wydana, jako dowód własności wymagany do rejestracji rozumie się oryginały wszystkich kolejnych dokumentów potwierdzających fakt przeniesienia prawa własności pojazdu. Jeżeli jednak zbywcą pojazdu jest przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie obrotu pojazdami, jako dowód własności potwierdzający nabycie prawa własności przez tego zbywcę dopuszcza się dołączenie do wniosku o rejestrację uwierzytelnionej notarialnie kopii tego dowodu własności.


Miejsce złożenia dokumentów (w Poznaniu)

Wydział Komunikacji, Oddział Rejestracji Pojazdów, ul. Gronowa 22a, parter - sala obsługi (w Wydziale Komunikacji funkcjonuje system przywoławczy, do którego bilety wydawane są w stanowisku informacyjnym), tel. 0-61 878 40 16.


Opłaty (w Poznaniu)

Na konto Urzędu Miasta Poznania Wydziału Finansowego - PKO BP I Oddział Poznań, nr konta: 22 1020 4027 0000 1602 0049 5507, uiszcza się opłatę (warunkiem uznania opłaty bądź przelewu jest prawidłowe opisanie na dokumencie płatniczym podstawy opłaty, na którą każdorazowo składa się opłata komunikacyjna i opłata ewidencyjna w kwotach wymienionych poniżej) - w przypadku pojazdów zarejestrowanych dotychczas w innym urzędzie lub posiadających tablice starego typu (tzw."czarne"):

 • w wysokości 169,50 zł (w tym opłata komunikacyjna 167,50 zł oraz opłata ewidencyjna 2,00 zł) - w przypadku pojazdów samochodowych,

 • w wysokości 112,50 zł (w tym opłata komunikacyjna 111,00 zł oraz opłata ewidencyjna 1,50 zł) - w przypadku motocykli, przyczep i naczep oraz ciągników rolniczych,

 • w wysokości 102,50 zł (w tym opłata komunikacyjna 101,00 zł oraz opłata ewidencyjna 1,50 zł) - w przypadku motorowerów.

W przypadku pojazdów zarejestrowanych dotychczas w tutejszym urzędzie i posiadających tablice nowego typu (tzw."białe") - uiszcza się opłatę w wysokości 72,50 zł (w tym opłata komunikacyjna 71,00 zł oraz opłata ewidencyjna 1,50 zł) - dla wszystkich rodzajów pojazdów.

Szczegółową tabelę opłat związanych z rejestracją pojazdów można obejrzeć na stronie internetowej BIULETYNU INFORMACJI PUBLICZNEJ Wydziału Komunikacji Urzędu Miasta Poznania (link do tej strony znajduje się tutaj).


Termin i sposób załatwienia

Rejestracja pojazdu następuje w drodze decyzji administracyjnej. Po złożeniu wniosku o rejestrację, zgodnie z obowiązującymi przepisami, organ rejestrujący dokonuje rejestracji czasowej pojazdu na okres 30 dni, zamawiając w tym czasie dowód rejestracyjny w Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych w Warszawie. Dokumentem dopuszczającym pojazd do ruchu jest w tym momencie pozwolenie czasowe , które przed upływem wyznaczonego terminu należy wymienić w tut. urzędzie na dowód rejestracyjny.

W przypadku pojazdu zarejestrowanego dotychczas w innym urzędzie, przed złożeniem zamówienia w PWPW na nowy dowód rejestracyjny, tutejszy Urząd występuje o pisemne potwierdzenie danych w poprzednim organie rejestrującym pojazd.

Wymiana następuje bez dodatkowych opłat i wniosków. W celu wymiany dokumentu właściciel winien przedłożyć:

 • pozwolenie czasowe wydane przy rejestracji,

 • kartę pojazdu jeżeli była wydana,

 • dowód osobisty,

 • dokument potwerdzający uiszczenie opłaty ubezpieczeniowej OC.

Informację na temat tego, czy nowo zamówiony dowód rejestracyjny jest już gotowy do obioru, można sprawdzić na stronie internetowej BIULETYNU INFORMACJI PUBLICZNEJ Wydziału Komunikacji Urzędu Miasta Poznania (link do tej strony znajduje się tutaj), podając numer rejestracyjny i ostatnie pięć znaków z numeru VIN (nadwozia/podwozia) lub ramy pojazdu (pozycje A i E w dokumentach rejestracyjnych pojazdu wydawanych po 10.09.2004).


Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz.U. Nr 108, poz. 908 z 2005 r. z późn. zm.),

 • rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 lipca 2002 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów (Dz.U. Nr 133, poz. 1123 z 2002 r. z późn. zm.),

 • rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 września 2003 r. w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach (Dz.U. Nr 192, poz. 1878 z 2003 r. z późn. zm.).


Tryb odwoławczy

Od decyzji odmawiającej rejestracji pojazdu przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Wydziału Komunikacji.

Odwołanie nie podlega opłacie skarbowej.


Inne informacje

Przepisy Art. 84. ust. 1. Ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U. Nr 124 poz.1152 z dnia 16 lipca 2003 r.) określają, że spełnienie obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia obowiązkowego, o którym mowa w art. 4 pkt 1, podlega kontroli wykonywanej przez organy do tego obowiązane lub uprawnione. Organem obowiązanym do dokonywania tych czynności jest między innymi organ właściwy w sprawach rejestracji pojazdów.

Zgodnie z powyższym informuje się, że przy załatwianiu w tutejszym Wydziale spraw związanych z rejestracją lub wyrejestrowaniem pojazdów, a także w związku z dokonywaniem zmian zapisów w treści dowodu rejestracyjnego, czy też jego wymianą, będzie przeprowadzana kontrola zawarcia umowy ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych.

W przypadku nie okazania przez osobę kontrolowaną dokumentu potwierdzającego zawarcie umowy ubezpieczenia obowiązkowego, lub dowodu opłacenia składki za to ubezpieczenie, organ przeprowadzający kontrolę zawiadamia o tym na piśmie Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny w terminie 14 dni od dnia przeprowadzenia lub zakończenia kontroli.

Dokumenty do pobrania / dodatkowe informacje

Więcej na stronie internetowej BIULETYNU INFORMACJI PUBLICZNEJ Wydziału Komunikacji Urzędu Miasta Poznania, skąd pochodzą powyższe informacje, dokumenty do pobrania oraz adresy zewnętrznych linków.

AMS Przedsiębiorstwo Motoryzacyjne nie ponosi odpowiedzialności za nieścisłości wynikające z ewentualnych zmian w obowiązujących przepisach oraz niewłaściwie funkcjonujące linki zewnętrzne.

Data ostatniej aktualizacji - 02 kwietnia 2008 r.


[Powrót na górę strony]

© mf 2003-2009

Strona główna  |  Stacja Kontroli Pojazdów  |  Warsztat  |  Sklep  |  Biuro Obsługi Klienta