Nowości w AMS

   
   

Dokumenty wymagane przez
Wydział Komunikacji
w następujących przypadkach:

Rejestracja pojazdu sprowadzonego z zagranicy

Rejestracja pojazdu
używanego

Odbiór zatrzymanego
dowodu rejestracyjnego

Zgłoszenie zmian konstr.
lub danych technicznych

 

 

Plan sytuacyjny

 

Strona główna  |  Stacja Kontroli Pojazdów  |  Warsztat  |  Sklep  |  Biuro Obsługi Klienta

informacje

Zgłoszenie zmian konstrukcyjnych lub danych technicznych w zarejestrowanym pojeździe

Na tej stronie przytaczamy listę dokumentów wymaganych w tym celu przez Wydział Komunikacji, jak również wysokość należnych opłat i inne informacje, wraz z linkami do strony internetowej BIULETYNU INFORMACJI PUBLICZNEJ Wydziału Komunikacji Urzędu Miasta Poznania, skąd pochodzą wiadomości zawarte na tej stronie.


Wymagane dokumenty

Wypełniony wniosek oraz:

 • dowód rejestracyjny i karta pojazdu (jeżeli była wydana),

 • dowód osobisty (w przypadku osób fizycznych) oraz aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego (KRS), zaświadczenie o nr REGON oraz pełnomocnictwo dla osoby dokonującej zgłoszenia - w przypadku podmiotów zarejestrowanych w KRS,

 • dokument potwierdzający zawarcie umowy ubezpieczenia obowiązkowego OC lub dowód opłacenia składki za to ubezpieczenie,

 • dowód uiszczenia opłaty komunikacyjnej i ewidencyjnej,

 • dokumenty ze stacji kontroli pojazdów - zaświadczenie o przeprowadzonym badaniu technicznym pojazdu wraz z opisem zmian dokonanych w pojeździe,

 • w przypadku zmian konstrukcyjnych prowadzących do zmiany rodzaju pojazdu (np. z ciężarowego na osobowy) - oświadczenie wystawione przez uprawnionego przedsiębiorcę, potwierdzające dokonanie zmian konstrukcyjnych w pojeździe lub faktura za wykonanie takiej usługi wraz z dokumentem potwierdzającym prowadzenie działalności w zakresie naprawy i obsługi pojazdów (kopia zaświadczenia o działalności lub kopia KRS),

 • w przypadku zmian konstrukcyjnych dotyczących zmiany mas i nacisków osi - oświadczenie wystawione przez producenta lub przedstawiciela producenta potwierdzające, że pojazd był homologowany zgodnie z wnioskowanymi danymi technicznymi,

 • tablice rejestracyjne - dot. tablic nowego typu (tzw."białe") - w celu wymiany znaków legalizacyjnych.

WAŻNE:

Właściciel pojazdu jest obowiązany w terminie nieprzekraczającym 30 dni zawiadomić o zmianie stanu faktycznego wymagającej zmiany danych zamieszczonych w dowodzie rejestracyjnym.


Miejsce złożenia dokumentów (w Poznaniu)

Wydział Komunikacji, Oddział Rejestracji Pojazdów, ul. Gronowa 22a, parter - sala obsługi (funkcjonuje system przywoławczy, do którego bilety wydawane są w stanowisku informacyjnym), tel. 0-61 878 40 16.


Opłaty (Poznań)

Na konto Urzędu Miasta Poznania Wydziału Finansowego - PKO BP I Oddział Poznań 22 1020 4027 0000 1602 0049 5507, uiszcza się opłatę (Warunkiem uznania opłaty bądź przelewu jest prawidłowe opisanie na dokumencie płatniczym podstawy opłaty, na którą każdorazowo składa się opłata komunikacyjna i opłata ewidencyjna w kwotach wymienionych poniżej)

 • w wysokości 48,50 zł (w tym opłata komunikacyjna 48,00 zł oraz opłata ewidencyjna 0,50 zł) - w przypadku kiedy pojazd zarejestrowany jest na tablicach starego typu - tzw."czarnych",

 • w wysokości 60,00 zł (w tym opłata komunikacyjna 59,00 zł oraz opłata ewidencyjna 1,00 zł) - w przypadku kiedy pojazd zarejestrowany jest na tablicach nowego typu - tzw."białych".


Termin i sposób załatwienia

Wystawienie nowego dowodu rejestracyjnego z aktualnymi danymi następuje w drodze decyzji administracyjnej.

Po złożeniu wniosku, zgodnie z obowiązującymi przepisami, organ rejestrujący dokonuje adnotacji w dotychczasowym dowodzie rejestracyjnym potwierdzającej zgłoszenie zmian, zamawiając w tym czasie dowód rejestracyjny z nowymi danymi w Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych w Warszawie. Dotychczasowy dokument należy przed upływem wyznaczonego terminu wymienić w tut. urzędzie na nowy dowód rejestracyjny z aktualnymi danymi. Wydanie nowego dowodu rejestracyjnego następuje w drodze decyzji administracyjnej.

Wymiana następuje bez dodatkowych opłat i wniosków. W celu wymiany dokumentu właściciel winien przedłożyć:

 • dotychczasowy dowód rejestracyjny,

 • kartę pojazdu jeżeli była wydana,

 • dowód osobisty,

 • dokument potwierdzający uiszczenie opłaty ubezpieczeniowej OC.

Informację na temat tego, czy nowo zamówiony dowód rejestracyjny jest  już gotowy do obioru w tut. Urzędzie, można sprawdzić na stronie internetowej Państwowej Wytwórni Papierów Wartościowych (link do tej strony znajduje się tutaj), podając numer rejestracyjny i ostatnie pięć znaków z numeru VIN (nadwozia/podwozia) lub ramy pojazdu (pozycje A i E w dokumentach rejestracyjnych pojazdu wydawanych po 10.09.2004).


Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz.U.Nr 108, poz.908 z 2005 r. z późn. zm.),

 • rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 lipca 2002 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów (Dz.U.Nr 133, poz.1123 z 2002 r. z późn. zm.),

 • rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 września 2003 r. w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach (Dz.U.Nr 192, poz.1878 z 2003 r. z późn. zm.),

 • rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie zakresu i sposobu przeprowadzania badań technicznych pojazdów oraz wzorów dokumentów stosowanych przy tych badaniach (Dz.U.Nr 227, poz.2250 z 2003 r. z późn. zm.).


Tryb odwoławczy

Na decyzję odmawiającą przyjęcia zgłoszonych zmian przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Wydziału Komunikacji.

Odwołanie nie podlega opłacie skarbowej.


Inne informacje

Przepisy Art. 84. ust. 1. Ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U. Nr 124 poz.1152 z dnia 16 lipca 2003 r.) określają, że spełnienie obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia obowiązkowego, o którym mowa w art. 4 pkt 1, podlega kontroli wykonywanej przez organy do tego obowiązane lub uprawnione. Organem obowiązanym do dokonywania tych czynności jest między innymi organ właściwy w sprawach rejestracji pojazdów.

Zgodnie z powyższym informuje się, że przy załatwianiu w tut. Wydziale spraw związanych z odbiorem docelowego dowodu rejestracyjnego, będzie przeprowadzana kontrola zawarcia umowy ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych.

W przypadku nie okazania przez osobę kontrolowaną dokumentu potwierdzającego zawarcie umowy ubezpieczenia obowiązkowego, lub dowodu opłacenia składki za to ubezpieczenie, organ przeprowadzający kontrolę zawiadamia o tym na piśmie Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny w terminie 14 dni od dnia przeprowadzenia lub zakończenia kontroli.

Dokumenty do pobrania / dodatkowe informacje

 • wzór wniosku o przyjęcie zgłoszonych zmian

 • wzór zaświadczenia o przeprowadzonym badaniu technicznym pojazdu wraz z opisem zmian dokonanych w pojeździe

 • wzór oświadczenia wystawianego przez uprawnionego przedsiębiorcę, potwierdzającego dokonanie zmian konstrukcyjnych w pojeździe - w przypadku zmian konstrukcyjnych prowadzących do zmiany rodzaju pojazdu (np. z ciężarowego na osobowy)

 • link do strony internetowej Państwowej Wytwórni Papierów Wartościowych, na której uzyskać można informację na temat tego, czy nowo zamówiony dowód rejestracyjny i karta pojazdu (jeżeli jest wymagana dla danego pojazdu) są już gotowe do obioru

Więcej na stronie internetowej BIULETYNU INFORMACJI PUBLICZNEJ Wydziału Komunikacji Urzędu Miasta Poznania, skąd pochodzą powyższe informacje, dokumenty do pobrania oraz adresy zewnętrznych linków.

AMS Przedsiębiorstwo Motoryzacyjne nie ponosi odpowiedzialności za nieścisłości wynikające z ewentualnych zmian w obowiązujących przepisach oraz niewłaściwie funkcjonujące linki zewnętrzne.

Data ostatniej aktualizacji - 02 kwietnia 2008 r.


[Powrót na górę strony]

© mf 2003-2009

Strona główna  |  Stacja Kontroli Pojazdów  |  Warsztat  |  Sklep  |  Biuro Obsługi Klienta