Zezwolenia i Certyfikaty

Zakres czynności

Opłaty

Warsztat samochodowy

Patronat nad Stacją

Urządzenia i oprogramowanie


 

CENNIK BADAŃ TECHNICZNYCH POJAZDÓW

Akceptujemy karty płatnicze

 

 

Strona główna  |  Stacja Kontroli Pojazdów  |  Warsztat  |  Sklep  |  Biuro Obsługi Klienta

Stacja Kontroli Pojazdów

Adres:
 ul. Konfederacka 3
60-281 Poznań

Godziny otwarcia:
pon. - pt. 8:00 - 18:00
sob. 8:00 - 13:00

  Telefon:
61 867 92 27

e-mail:
biuro@ams-frackowiak.pl

mgr inż. Stefan Frąckowiak jest członkiem-założycielem powstałej w roku 2004
Polskiej Izby Stacji Kontroli Pojazdów

Stacja Kontroli Pojazdów AMS prowadzi działalność na podstawie posiadanego Zaświadczenia nr 014 wydanego przez Prezydenta Miasta Poznania, potwierdzającego wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących Stacje Kontroli Pojazdów. Zaświadczenie to zostało wydane między innymi w oparciu o uzyskany wcześniej Certyfikat nr 1100/ITS Instytutu Transportu Samochodowego oraz na podstawie obowiązującej Decyzji Nr TDT-P-1088/05 Transportowego Dozoru Technicznego z dnia 12 grudnia 2005 r., potwierdzającej zgodność wyposażenia i warunków lokalowych stacji z warunkami technicznymi określonymi przez aktualną ustawę – Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz.U. 108 z 2005 r., poz.908, z późn. zm.).

Zgodnie z posiadanymi uprawnieniami Stacja PO/014/P jest Podstawową Stacją Kontroli Pojazdów o zakresie badań technicznych pojazdów rodzaju A B, rozszerzonym o badania pojazdów w zakresie c, d, e, f.

Tym samym w Stacji wykonuje się badania techniczne:

A – motocykli i motorowerów,

B – pojazdów samochodowych o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t (tj. samochody osobowe i dostawcze),

c – pojazdów przystosowanych do zasilania gazem,

d – pojazdów zarejestrowanych po raz pierwszy za granicą
(pierwsze badania techniczne w kraju),

e – pojazdów skierowanych przez kontrolę ruchu drogowego (policję) na badania po wypadku, kolizji drogowej lub posiadających usterki techniczne oraz pojazdów, w których dokonano zmiany w stosunku do danych zawartych
w dowodzie rejestracyjnym,

f – pojazdów marki „SAM” oraz pojazdów zabytkowych.

[Powrót na górę strony]

Imienne uprawnienia

Badania techniczne w naszej Stacji Kontroli Pojazdów wykonują wyłącznie wykwalifikowani diagności (mgr inż. Stefan Frąckowiak, inż. Jarosław Świgoń, tech. Sebastian Kaczmarek), posiadający imienne uprawnienia diagnosty wydane przez Prezydenta Miasta Poznania.

[Powrót na górę strony]

Zakres czynności

Badanie techniczne wykonywane na Stacji polega na sprawdzeniu, czy pojazd odpowiada warunkom technicznym oraz czy posiada niezbędne wyposażenie określone w obowiązujących przepisach (rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r., Dz.U. nr 32, poz. 262, z późniejszymi zmianami). Poszczególne operacje, które wykonuje diagnosta w trakcie badania technicznego, zgodne są z Załącznikami nr 1 i 4 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 września 2009 r. w sprawie zakresu i sposobu przeprowadzania badań technicznych pojazdów (Dz.U. nr 155, poz. 1232).

Dodatkowo, w trakcie wykonywania badania technicznego w naszej Stacji PO/014/P nieodpłatnie ustawiamy światła główne z ew. wymianą żarówek, w razie konieczności uzupełniamy powietrze w ogumieniu, przy silnikach gaźnikowych regulujemy poziom spalin. Możemy również uzupełnić płyny eksploatacyjne, elektrolit w akumulatorze itp. Każdy klient ponadto otrzymuje drobny upominek.

[Powrót na górę strony]

 


Opłaty

Za wykonane badania techniczne pojazdów pobierane są ustawowe opłaty zawarte w tabeli opłat zgodnej z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 29 września 2004 r. (Dz.U. nr 223 poz. 2261) z uwzględnieniem nowelizacji z dnia 18 września 2009 r. (Dz.U. nr 155, poz. 1233). Przykładowo, obecnie obowiązująca cena za wykonanie badania okresowego samochodu osobowego wynosi 98 zł.

W przypadku dokonania wpisu do dowodu rejestracyjnego z terminem następnego badania technicznego, obowiązuje dodatkowo opłata ewidencyjna w wysokości 1 zł (Dz.U. nr 227 z 2003 r., poz. 2254, z późniejszymi zmianami).

[Powrót na górę strony]

Warsztat samochodowy

Przy Stacji zlokalizowany jest warsztat samochodowy, w którym można wykonać wszystkie niezbędne naprawy tak, aby pojazd opuszczający Stację był w pełni sprawny technicznie.

[Powrót na górę strony]

Patronat nad Stacją

Stacja Kontroli Pojazdów PO/014/P działa w ramach Patronatu Instytutu Transportu Samochodowego w Warszawie.

Na stronie internetowej www.patronat.pl można znaleźć wszystkie przytoczone wyżej obowiązujące ustawy i rozporządzenia.


Przedsiębiorstwo AMS zrzeszone jest w Polskiej Izbie Stacji Kontroli Pojazdów.

Na stronie internetowej www.piskp.pl można zapoznać się z celami i zadaniami Izby, obowiązującym prawem w zakresie przeprowadzania badań technicznych pojazdów itp.


       

[Powrót na górę strony]
 

Urządzenia diagnostyczne i oprogramowanie

Wszystkie znajdujące się w Stacji przyrządy i urządzenia posiadają certyfikaty i atesty Instytutu Transportu Samochodowego w Warszawie, konieczne świadectwa uwierzytelnienia wystawiane przez Główny Urząd Miar, poddawane są one okresowym przeglądom wykonywanym przez autoryzowane serwisy producentów urządzeń, a wykonujący badania techniczne diagności posiadają aktualne uprawnienia.

Wykonywane na naszej Stacji badania techniczne rejestrowane są w systemie elektronicznym na podstawie programu opracowanego przez firmę Norcom. Program ten umożliwia natychmiastowe przesłanie danych do centralnego rejestru pojazdów (więcej o programie: www.norcom.com.pl)

Posiadanie dobrego, nowoczesnego sprzętu oraz najwyższej klasy specjaliści gwarantują profesjonalną diagnostykę pojazdu.

[Powrót na górę strony]
 

Twoje bezpieczeństwo w naszych rękach.

 

© mf 2003-2010

Strona główna  |  Stacja Kontroli Pojazdów  |  Warsztat  |  Sklep  |  Biuro Obsługi Klienta